Neuvaine Pentecote 2018

Written by on mai 11, 2018

 

IGISABISHO C’IMINSI ICENDA CO KWITEGURIRA UMUNSI MUKURU WA PENTEKOTI YA 2018

INGINGO NGENDERWAKO : « ABAYOBOWE NA MUTIMA MWERANDA NIBO BANA B’IMANA ». (RM.8,14)

 

UMUNSI WA MBERE : kuwa gatanu igenekerezo rya 11/5/2018 

TWEMERE KUYOBORWA NA MUTIMA MWERANDA (Rm. 8, 14)

 Intangamarara n’intumbero y’iki gisabisho.

1° Iciyumviro ngenderwako

Mu kwitegurira pentekoti, turasubiye kuronka akaryo ko kuzirikana umuzo wa Mutima Mweranda ku batumwa, muri Ekleziya no mu buzima bw’umwumwe wese muri twebwe. Ni akaryo keza ko kubizirikana kugira ngo tunagure ubucuti bwacu na Mutima Mweranda, twerekeze ubwenge n’umutima ku gikorwa n’uruhara vyiwe mu buzima bwacu, dufashijwe n’iki gisabisho co kwitegurira kandi tugahimbaza Pentekoti neza!

Turetse vyinshi tuzi, ivyo tumaze kwigishwa ahandi, n’ivyo tumaze kwibonera mu buzima bwacu; n’aho twofatira gusa kuri iki gisomwa co mw’ikete Paulo yandikiye aba Romani, Rm 8, 5- 16, twokumva ko : « abagenzwa na Mutima biyumvira ivya Mutima, (V 5), ivyiyumviro vya Mutima bivyara ubuzima n’amahoro (v 6), … Iyo Umuntu adafise Mutima wa Kristu uyo muntu ntaba ari uwiwe. … Mutima w’uwazuye Kristu mu bapfuye, azogira mizima imibiri yanyu … nimwaba mwica ibikorwa vya kamere y’umuntu ku bwa Mutima muzobaho.  ABARONGOWE NA MUTIMA NIBO BANA B’IMANA! … Mwaronse umutima w’abana barezwe mu nzu atuma tuvuga tuti  ABBA DAWE!” Ibi biraserura uruhara rudasanzwe Mutima Mweranda afise mu buzima bw’umuntu!  Abatugiye imbere mu gutegura iki gisabisho nibo bagira bati: tugerageze yemwe uko dushobora kwose, TWEMERE KUYOBORWA NA MUTIMA MWERANDA, kugira ngo ivyo vyiza vyose biranguke muri twebwe!

Ingabirano n’ivyamwa vya Mutima Mweranda

Kwemera kuyoborwa na Mutima, si ukuvyemera mu mutwe no mu majambo gusa,ahubwo mu buzima bwacu hoca hibonekeza za ngabirano n’ibikorwa bikomoka kuri uyo Mutima Mweranda (1Kor.12, 1-11), twame vya vyamwa vy’uwo Mutima nyene: urukundo, akanyamuneza, amahoro, ukwiyumanganya, ubukundanyi, ubuntu, ubweranda, ukwemera, ukugenza buhoro n’ukwigumya. … Ko tubeshwaho na Mutima, ni tuyoborwe na Mutima nyene. Ntitwibare uko tutari. (Gal 5, 25-26).

 

Integuro y’iki gisabisho c’iminsi icenda

Muri iyi minsi icenda  tuzogenda turazirikana ku munsi ku munsi ingingo zimwe zimwe zerekeye ubuzima bwacu. Dusuzume  aho tugejeje gukundira Mutima Mweranda ngo adushikemwo, duhere aho twigire inama nziza yo gutera imbere muri uko kworohera Mutima Mweranda ngo ashike atuyobore.

N’aho mukwisuzuma umwumwe wese ashobora kubona ahantu akwiye gushikisha Mutima Mweranda uyu mwaka (ni vyiza ko umwumwe wese yisuzuma ku giti ciwe), hariho n’ivyo twohurirako twese twatumiriwe n’abateguye iki gisabisho. Twemere kuyoborwa na Mutima Mweranda:

 • mu gukomeza ukwemera kwacu,
 • mu kugendera ubweranda mu buzima bwa minsi yose,
 • mu kwubaka Ekleziya Muryango ,
 • mu kwubaka igihugu c’ubumwe,
 • mu gusubiza hamwe na benewacu twacanyemwo,
 • mu kwakire ubukomezi bwa Mutima Mweranda ngo dutsinde ibidutera ubwoba.

Iruhande y’inyigisho tuzoja turaronka, umwumwe wese yorondera  akanya ko kuzirikana (méditation), hazoba n’umunsi tuzoyaga na Yezu mu kumushengerera mw’Isakramentu ry’Ukaristiya, abavyipfuje baronke n’Isakramentu ry’Ikigongwe, hanyuma ya vyose tuze dusozerere ku Nkuka ya Misa yo gukenguruka. Muri iyo minsi yose tuzogumana na Bikira Mariya nka ba batumwa ba mbere; nico gituma ku munsi mu ku munsi, tuzovugira hamwe umurongo w’ishapule ngo Bikira Mariya adusabire igikwiye, ico umwe wese n’umuryango wose ukeneye ngo dushobore kwakira neza Mutima Mweranda. Duce dusozerera ku guhamagara Mutima Mweranda na ca gisabisho (séquence à l’Esprit Saint): Ingo Mutima nawe umuco uvanye mw’ijuru udutamanzurireko, ….

 

Umunsi ugira 2, kuwa gatandatu igenekerezo rya 12/5/2018:

TWEMERE KUYOBORWA NA MUTIMA MWERANDA MU GUKOMEZA UKWEMERA KWACU.

(Rom.8, 15; 1 Kor.12,3; Yoh.14, 15-28; 1Yoh.4, 1-3)

Iyi ngingo twovuga ko yoroshe cane kuko nk’aba Kristu twemera Ubutatu Bweranda, vyategerezwa kwumvikana rwose, ariko ni vyiza ko tuvyiyibukanya mbere tukanagura uko kwemera tubifashijwe na Mutima Mweranda. Kuko hari igihe umuntu ashikirwa n’ibintu bihungabanya umutima wiwe n’ukwemera kwiwe, ntamenye uwo yirukira n’uwo ahanuza! ntamenye ingene ashira ku munzane, ivyo yahanuwe kuko vyose ntibiza bidukomeza mw’iteka n’ibanga ryacu ry’aba Kristu!

               1° Kwemera Ubutatu Bweranda

Ikinyegezwa kigoye gutahura tudafashijwe na Mutima Mweranda, ni ukwemera Imana Imwe mu ba peresona batatu! Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana, turumva ko Mutima atumenyesha Imana agaca aduhishurira n’ico dupfana:  Abarongowe na Mutima nibo bana b’Imana! … Mwaronse umutima w’abana barezwe mu nzu atuma tuvuga tuti ABBA DAWE!”  (Rm.8, 15)! Gurtyo, Imana Mushobora vyose, Muremyi wa vyose, twokwiyumviriye tugatinya, Mutima aca ayitwegereza mu kudutahuza ko ari Umuvyeyi, adukunda, atwegereye, tukanezeranwa canke tukababarana, tukamuhungirako mubidutera ubwoba,  tugasangira ubuzima. Mana Mwana nawe  tumuhishurirwa na Mutima,  “ntawushobora kuvuga ati “Yezu Kristu ni Umukiza” atamurikiwe na Mutima Mweranda” (1 Kor.12,3). Mutima niwe adufasha kwumva no kubona urukiza rwa Yezu mu buzima bwacu, ku buryo ntavuga inkuru mbarirano gusa, mvuga “umukiza wanje”! Mu kwuzuza ukwemera kwacu, Yohani atubwira ko ukudutahuza Mana Data na Mana Mwana, bigaruka bigashingira intahe uwo Mutima Mweranda nyene, bidufasha kandi gutandukanya Mutima Mweranda n’iyindi mitima ishobora kutwosha ibitari vyo! Agira ati: “ntimwemere umutima uwo ariwo wose, … ng’iki ikizobamenyesha umutima w’Imana: Umutima wose wemera Yezu Kristu yigize umuntu uba ukomotse ku Mana” (1Yoh.4, 1-3).

Aha rero twohakura umuco wo gutandukanya abahanuzi beza na babi no kuraba urukiza badutumirira kwizera urwo ari rwo, ko ari urwa Yezu Kristu yabaye umuntu, akababara, agapfa, akazuka, atanakimwe asimvye muri ivyo vyose canke ari urw’abaduhendesha ibindi. Naho boba bavuga Yezu Kristu, mugabo bakazana agace gusa k’ibitangaro n’ubuninahazwa gusa! Mutima Mweranda rero adukomereza ukwemera Ubutatu Bweranda: Mana Data, Mwana na Mana Mutima Mweranda nyene.

               2° Mutima w’ukuri aratwigisha (Yoh 14, 15-28)

Yezu araremesha abigishwa biwe, na twebwe twemeye ku bw’inyigisho yabo. Niwe yivugira ati:  Data azobaha “umutabazi muzokwamana iminsi yose, Mutima w’ukuri”, … kuri uyo munsi muzotegera ko ndi muri Data”, … “Mutima Mweranda Data azorungika kw’izina ryanje niwe azobigisha vyose yongere abibutse ivyo nababwiye vyose!”

Uwo Mutima niwe adutahuza ubumwe bwa Data na Mwana, … akadufasha kwakira no gutahura urukundo rw’Imana, kugendera ishaka ryayo mu mabwirizwa yayo, ku buryo tuba ingoro ya Data na Mwana na Mutima Mweranda! ivyo iyo birangutse biribonekeza, n’umuntu tukamutangarira tuti: “Urya muntu arimwo Imana”! Mutima Mweranda niwe rero aduhishurira amabanga y’ukwemera kwacu, bimwe akabitwibwirira mw’ibanga ry’umutima no mu kudutahuza ibidushikira, ibindi akaduha kubitegera turiko turigishwa n’abandi we nyene yadutumyeko! Ukuba kw’ishure ryiwe birasaba kumenya kumwumviriza: gufata akanya ko kwumva ibindemesha canke ibimpungabanya mu mutima, gutohoza igituma bimeze uko, ntabitahuriye mu gisabisho, nkarondera umuhanuzi mwiza afise umuco mu vy’ukwemera, akamfasha kurondera umuco!

                         3° Mutima adufasha mu gusenga kujanye n’ishaka ry’Imana

Mu gusenga turakeneye kuyoborwa na Mutima kugira ngo ugusenga kwacu ntikube ukudondagura amajambo canke ukwitaba amakoraniro yo gusenga, ariko kube ukudufasha guhindura ubuzima. Turarushirizeho gukura mu kugamburuka ishaka ry’Imana! Tumurikiwe na Mutima Mweranda rero ivyo tuvuga mu bisabisho bitubere icirore co kuraba ko tubishira mu ngiro! Nsavye Imana amahoro nkaraba ko nanje ndayaharanira, ndayatanga. Ndayisavye ikigongwe nkavyiroreshako ndaba uko ndakigirira abandi, nsabiye aboro n’abagwaye nkaraba nanje ico Imana yoba ishaka gukora inciyeko! Ndayininahaje mw’isengero nkaraba ko muhira, ku kazi, mu bankunda no mu banyanka nguma ndayininahaza, nshingira intahe bwa bwiza n’urukundo vyayo! Gurtyo tube muri ca gihe Yezu yabura co gusenga mu kuri no muri Mutima! Mutima Mweranda kandi aranaturamira iyo tutazi ikibereye, tukabimuragiza akaba ariwe asenga mu kibanza cacu (Rm. 8, 26-27).

Dushaka gukura mu kwemera kwacu twakire Mutima Mweranda kugira ngo umuco wiwe utumurikire tubone inzira ducamwo kuri iyi si izodushikane mw’ijuru.

 

Umunsi ugira3 kuw’Imana igenekerezo rya 13/5/2018:

KUGENDERA UBWERANDA MU BUZIMA BWA MINSI YOSE. (Mat5,3-10.Luc6,20-23.Gal5,14)

Ijambo rya Papa Fransisko « Gaudete et Exultate » ritumirira aba Kristu kugendera ubweranda mu minsi ya none

         

          Intangamarara y’iryo Jambo

Papa Fransisko aratomora ihangiro ry’ijambo ryiwe ritumirira abakristu kugendera ubweranda mu minsi ya none agira ati : « Nipfuza ko akamo ntera abakristu ngo bagendere ubweranda mu buzima bwabo bwa none kwumvikana katirengagije intambamyi  n’ibifasha kubishikako bijana n’ubwo buzima ».

 

Imbere y’uko ashikiriza iryo Jambo, Papa Fransisko yari yaravuze mu nyigisho ahora ashikiriza abantu benshi baje mu mibonano ya bose ko umukristu ategerezwa kuba mweranda. Yavuze ati « Yezu aradutangirira ubuzima bwiwe ataco dutanze kugira atugire beranda, atugire bashasha … ». Noneho isi tubayeko irakeneye abantu bahurumbira ingabirano y’urukundo rukomoka kuri Mutima Mweranda hamwe n’umuvukano.

 

          Impfunyapfunyo y’ijambo rya Papa  

 

          Ikigabane ca mbere : Iciyumviro shingiro c’ijambo rya Papa

 

Ubweranda si ikintu umuntu adashobora gushikira. Kukaba nkako kugendera ubweranda ni kurondera kubaho ubuzima bwa minsi yose mu buryo budasanzwe. Ni naco Imana yashatse ko umuntu agendera mu buzima bwiwe butagira iherezo. None si Yo yivugiye ati « Imbere yo gusamwa mu nda y’uwakwibarutse nari ndakuzi ». Ni ho umwanditsi Léon Bloy yagira ati mu buzima, umubabaro umuntu ashobora kugira ni kutaba mweranda.

 

Ubweranda ni ingabirano Umukama aduha igihe atwigarurira, akadufasha gusa na We. Papa aratanga uturorero tw’ubweranda bugendewe ku munsi ku munsi nk’abavyeyi bakuza abana babo mu rukundo rwinshi, abagabo n’abakenyezi bita ku rutare kugira ngo ababo baronke icorirenza, ababikira bakuze bagumana akanyamuneza, n’ibindi.

 

 

          Ikigabane ca kabiri : Intambamyi z’ubweranda

 

Ubweranda bufise intambamyi zibiri zo kwirinda. Intambamyi ya mbere ni iyo uguha agaciro karengeye urugero rwo kumenya ivy’Imana. Ngaha ico kwirinda ni gutuma ubuzima rukristu buherera gusa mu vyiyumviro bitagira ishingiro mu buzima. Ikindi co kwirinda ni kurondera kwishimira gusa inguvu za muntu. Birakenewe ko umukritsu yimenya uko ari hanyuma akareka ingabirano yaronse mw’Ibatisimu ikamukoreramwo. Umuntu arashobora kuba mweranda abifashijwemwo n’Umukama.

 

Umukristu wese arakeneye kubona ingene izo ntambamyi zibiri zibonekeza mu buzima bwiwe kugira ngo abashe kuzirinda. Ico kurondera mu buzima ni ingabirano y’urukundo itangwa na Mutima Mweranda. Iyo ngabirano y’urukundo ikomoka kuri Mutima Mweranda ni ryo tegeko ry’ubuzima ryuzuye kanatsinda itegeko ryuzuye riri muri aya majambo ngo « Urakunda mugenzawe nk’uko wikunda wewe nyene » (Abagalati5,14).

 

          Ikigabane ca gatatu : Ibwirizwa ngenderwako mu buzima bw’ubweranda

 

Ibwirizwa ngenderwako ry’ubuzima bukristu rishingiye ku nyigisho ya Yezu yatangiye ku gasozi ku bijanye n’ubuhirwe nyabwo ubwo ari bwo(Mt.5;3-12 ; Lc.6,20-23). Izo nyigisho zimeze nk’ikarata karangamuntu y’umukristu. Kukaba nkako kugira umuntu abe umukristu ategerezwa gushira mu ngiro inyigisho Yezu yashikiririje ku gasozi. Ni zo zerekana Kristu uwo ari we hamwe rero n’umukristu nyawe uwo ari we. Inyigisho za Yezu zijanye n’ubuhirwe nyabwo ni inzira Umukama atwigisha kugira ngo tugendere mu makanda yiwe.  Irangurwa ryazo rirerekana ubweranda isi ya none ikeneye. Ubwo bweranda nabwo niyo ntererano yo guha isi.

 

Gushika kw’ihangiro ry’ubweranda bisaba kuba nka Mariya, we muntu yashoboye kugendera inyigisho z’ubuhirwe nyabwo Yezu yatanze. Ni we mweranda mu beranda atwereka inzira y’ubweranda akanayiduherekezamwo.

 

          Ikigabane ca kane : Ibiranga ubweranda mu minsi ya none

 

Mu bintu biranga ubweranda mu minsi ya none, hari ivyo umuntu ashobora gutegekanya n’ibindi bishobora gushika atavyiteze. Bimwe mu vyo umuntu ashobora gutegekanya mu nzira ijana ku bweranda hari igisabisho co guhozako, Isakramentu ry’Ikigongwe n’irya Ukaritsiya, uburyo butandukanye bwo kwihambirira ku myimenyerezo y’ubuzima bw’umutima, ivyerekana urukundo umuntu afitiye Imana n’abantu, ukwihangana n’ubwitonzi. Mu vyo umuntu adashoka ashobora gutegekanya mu nzira ijana ku bweranda harimwo akanyamuneza no gushobora gushikirizanya akanyamuneza ibintu bibabaje, kurinda no kugira ingoga mu kumenyesha Inkuru Nziza biciye mu buzima hamwe rero no gusangira n’abandi urugendo rw’ubweranda tukama turondera na ntaryo kutaja kubiri na ca cipfuzo ca Yezu aho yagira ati « Ese bose boba umwe » (Yoh.17, 21).

 

          Ikigabane ca gatanu : Ivyo ubweranda budusaba

 

Mu nzira igana ubweranda hari ibintu bitatu vyo kurwanya. Ubwa mbere hari kurwanya uburyo bwo kwiyumvira kw’abo isi. Kanatsinda amajambo ya Yezu atuma umuntu aja kubiri n’ibisanzwe bikorwa mu bantu biteye kubiri n’inkuru nziza. Ubweranda busaba kwemera kugendera mu nzira y’Inkuru Nziza naho igoye. Hari kandi kurwanya ibisanzwe bijanye na kamere ka muntu:  ubunebwe, ubusambanyi n’ishari. Hanyuma kandi ni ukurwanya shetani yo nkomoko y’ikibi.

 

Kugira ngo umuntu atsinde izo ndwano zose arakeneye kumenya neza inkomoko y’ikintu cose, kumenya ko kivuye kuri Mutima Mweranda canke ko kivuye kwa  shetani. Gutohoza neza iyo iciyumviro kivuye no kugira inyifato ibereye ni ingabirano yo gusaba Mutima Mweranda.

 

Umunsi ugira 4 kuwa mbere igenekerezo 14/5/2018: 

 

TWEMERERE MUTIMA MWERANDA ATUYOBORE NGO TWUBAKE EKLEZIYA MURYANGO

 1. Mutima Mweranda niwe mutima wa Ekleziya

 

Ekleziya Muryango yavutse kuri Pentekoti ivukira mu butumwa bwo kumenyesha Inkuru Nziza . Abatumwa bohejwe na Mutima Mutagatifu, bamaze kwuzuzwa ubukomezi bwiwe, baciye bitaba rya jwi rya Yezu ngo kwira isi yose mwigishe Inkuru Nziza ikiremwa cose, abazokwemera mubabatize kw’izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Isakramentu ry’Ibatisimu ni ikimenyetso c’ingabirano ya Mutima Mweranda, niryo rishinga umushinge wa Ekleziya, igaheza ikagaburirwa n’ayandi ma sakramentu cane cane Isakramentu ry’Ukaristiya.

Ukwemera kuranga abanyamuryango, ubumwe muri Ekleziya Muryango mu budasa bw’ingabirano ziri muri yo biva kuri Mutima Mweranda. Turemeza tudakeka ko Mutima Mweranda ari umutima wa Ekleziya iruhande ya Yezu asanzwe ari umutwe wayo.

 

 1. Mutima Mutagatifu umushikiriza w’Inkuru Nziza (Yoh14,26)

 

Umuhamagaro wa Ekleziya ni ukwigisha Inkuru Nziza y’izuka, Iyo nayo ikaba itumirira abantu guhinduka, bakemera kwinjira mu Bwami bw’Imana. Yezu ati: “Muzoronka ubukomezi bwa Mutima Mweranda muce muja kumvugira guhera i Yeluzalemu mu Buyudeha bwose gushika iyo isi igarukira.” Muri iryo Jambo, Yezu niwe  aha ubutumwa Ekleziya aciye kubatumwa ariko abanje kubaha Mutima Mweranda nk’ingabire ikomeye cane: umwigisha, umuhanuzi, umuyobozi, ubukomezi.

Muri ubwo butumwa bwo kumenyesha Inkuru nziza ariryo jambo rya Kristu, M       utima niwe yabwiye abanditsi ivyo bandika, ni nawe yahaye Petero, Paulo, Yohani, Barnaba na Stefano imvugo ikwiye kugira ngo bigishe abapagani. Yezu yari yavuze ngo ntimwiganyire murondera ico muvuga, Mutima Mutagatifu azobabwira ico muvuga. Mutima aradutahuza ijambo kugira twemere, aradutahuza nivyo ubwenge bwacu budatahura.

 

 

 1. Mutima Mweranda aratwosha gukora iciza.

Inkuru Nziza ya Yezu Kristu irangukira mu bikorwa vy’urukundo. Abatumwa ba mbere, Ekleziya igitangura barangwa no gusabikanya, gufashanya muri vyose bataravye ko umuntu atunze canke akenye. Iyo yabaye intahe y’abatumwa ikomeye. Ico catumye bakundwa na bose kandi umuryango bakawuhurumbira.

 

 

 1. Mutima Mweranda mubutumwa bw’ Ekleziya ya none!

 

Inama nkuru ya Vaticano ya II igira iti:Ekleziya nibe umuco w’amakungu mu kwigisha no mu gushingira intahe ukuri. Ico gikorwa nticoroshe muri ino myaka tubona Ekleziya iri mu mahindagu menshi isi irimwo:

        -ivyiyumviro bitandukanye (diversité d’opinions);

        – imico n’imigenzo y’abantu iguma ihindagurika;

        -uburyo bwo gusenga bushasha mu madini mashasha;

        -ibibazo vy’ubukene n’indwara zidakira biguma vyiyongera bigatuma abantu bajuragirika.

Muri ayo mahindagu yose, Ekleziya iyobowe na Mutima  yishimikije Ijambo ry’Imana, irategerezwa kwigisha Inkuru Nziza itanga inyishu y’ivyo bibazo vyose, abantu bamaze kumenya  ikibanza n’ubushobozi bw’Imana barashira ubwoba, umwizero wabo bakawerekeza ku Mana Muvyeyi wa twese, we aha umuntu ukwishira n’ukwizana muvyo yiyumvuira nivyo akora, ubukomezi bwa Mutima Mweranda bukaduha gushira ubwoba tukegerana tudashize imbere ibidutandukanya.  Ko twemera Imana imwe, ukwemera kukaba kumwe na Mutima akaba umwe, naho ingabirano aduha zitandukanye zidufasha kwubaka umuryango wunze ubumwe.

 

5.Bikira Mariya karorero k’ Ekleziya mu kugamburukira Mutima Mweranda

 

Ekleziya ya Yezu Kristu itegerezwa kugamburukira Mutima Mutagatifu uhereye mu bayirongoye. Mariya aratubera akarorero k’ubwo bugamburutsi.  Amaze kwakira Mutima Mweranda muri we, yaribungenze Jambo, araheza aramudushikiriza.  Na twebwe twakiriye Mutima w’Imana,tuba twakiriye Jambo akatubamwo akongera akatuyobora, gutyo tukaba ivyabona vy’urukundo n’ikigongwe vy’Imana.

Ekleziya mawe wacu iyobowe na Mutima Mweranda, si iy’umuntu kanaka canke Musenyeri, ariko Mutima Mweranda aca kuri abo bungere batorewe kuyiyobora.  Mu kugamburukira Mutima Mweranda dutegerezwa kugamburukira abarongozi bacu tukagamburuka Ijambo ry’Imana badushikiriza, inyigisho n’amategeko y’Ekleziya kuko vyose bavyigishwa na Mutima Mweranda.

 

          Umunsi ugira 5: kuwa kabiri igenekerezo rya 15/5/2018:

 

          TWEMERE KUYOBORWA NA MUTIMA MWERANDA MU KWUBAKA IGIHUGU          C’UBUMWE (Yoh. 17, 22-23)

 

Intagamarara

Imana yarerekanye ko ishaka kwunga ubumwe budacika n’abo yaremye, nkuko iri mu bumwe n’Umwana wayo Yezu Kristu, hamwe na Mutima Mweranda.

Ubwo bumwe rero bukomoka kuri Mana Data, bukarangukira muri Yezu Kristu (Yoh 17,22-23). Mutima niwe aza gukomeza ubwo bumwe mu mitima yacu, akadufasha kububamwo mu gihugu cacu. Tubizirikane mu ngingo zibiri :

 

1.Ubumwe bukomoka ku Mana, bukarangukira muri Yezu Kristu

2.Mutima Mweranda niwe adufasha kuba mu bumwe

 

 

 1. Ubumwe bukomoka ku Mana, bukarangukira muri Yezu kristu.

 

– Imana yaremye Adamu na Eva ibishushanyako;

– Yarabahaye kuba inkomoko y’abantu bose (Amamuko 1, 26-28);

– Yaratuvukanishije n’umwana wayo Yezu-Kristu, twese duca tuba bene Mana;

– Aho sekibi yaza kw’isi gutosekaza ubwo bumwe, Imana yaciye iturungikira Yezu-Kristu ngo          asubire kutwungira ubumwe na yo, mu kudukiza akabi kari katuboshe, kakadutandukanya n’Umuremyi wacu.

Ubwo bumwe rero bufatanya abantu n’Imana  bukongera bugafatanya abo yaremye bose, nibwo Imana iduhamagarira gusasagaza mu gihugu cacu. Ariko tutemeye kugenzwa na Mutima Mweranda, ntavyo twokwishoboza.

 

 1. Mutima Mweranda niwe adufasha kuba mu bumwe

 

 1. a) Aho Mutima Mweranda atari higanzirwa na wa mwansi w’ubumwe, maze agatera indyane :

–  Umuntu akabura amahoro muri we;

–  Mu muryango hakabura ubumwe n’urukundo;

–  Mu mibano  hakabura ubumwe n’urukundo;

–  Umuntu ntabe mu bumwe na Ekleziya;

–  Abasangiye ukwemera bakaryana;

–  Mu gihugu hakabura ubumwe, kuko abo Imana yagize umwe, ikabasangiza igihugu bataba bagicana uwaka.

 

 1. b) Uwemeye kugenzwa na Mutima Mweranda, aramuhishurira ishaka ry’Imana

(Yoh. 16, 13-14).

Mutima Mweranda aradufasha kwubaka igihugu c’ubumwe mu kutwereka ingabirano nyinshi dufise mu gihugu cacu.

Mu butandukane bwacu, aratwereka ko dushize hamwe ingabirano zose dufise dushobora kwubaka igihugu c’ubumwe, tugatunganirwa twese.

Dusabe rero ngo :

 • Mutima w’ubumwe ;
 • Mutima w’urukundo ;
 • Mutima w’ugusabikanya ;
 • Mutima w’amahoro

Abe ariwe aganza imitima yacu, yongere atuyobore maze atwungire ubumwe mu gihugu cacu.

 

Umunsi ugira 6 kuwa gatatu igenekerezo rya 16/5/2018:

TURONGORWE NA MUTIMA MWERANDA, DUSUBIZE HAMWE N’ABAVUKANYI

(Mat5,23-24. Itang.37,5-37)

 1. Amatati n’imitongano biva kuki?

Bakristu dusangiye ukwemera, mu mibano yacu ya minsi yose birashika hakaba ingorane rimwe na rimwe ugasanga izo ngorane ziratuma turabana ribi, ntidushigikirane mu buzima bwa minsi yose, umubanyi akarwara canke akagwaza ntuje kumusuhuza, akamara urubanza ntitumushigikire.

Hari igihe usanga ibitandukanya abavyeyi bishikiriye n’abana, urwanko rukava mu bavyeyi rugatandukira ibibondo vyabo. Birashika aho n’abavukana bagiriranira ishari ugasanga hagati yabo hari urwanko rukomeye.

Ibisomwa vyeranda biraduha uburorero bumwe bumwe: mu gitabo c’amamuko37,5-37 turabona ingene benewabo na Yozefu bamugiriye ishari kubera indoto yagize gushika aho bafata ingigo yo kumwica. Iyo ataba mwenewabo Rubeni yanse ko basesa amaraso ya mwene wabo, Yuda agahava abatoza ubwenge bwo kumugurisha ku basimayeliti.

Bakristu benewacu, dufatiye kuri iryo jambo ry’Imana ryo mu bwuzure bwa kera, turumva ko kwankana hagati y’abonse rimwe vyatanguye kuva kera. Aho n’abavukana bafata ingigo yo kwica mwenewabo ngo ni kubera yabarotoreye indoto zisigura ko ashobora kubabera umurongonzi.

Na twebwe mu mibano yacu ya minsi yose, mu miryango yacu, ku kazi aho dukorera, mu mihari yacu, mu migambwe duhurikiyemwo, n’ahandi biradushikira ugasanga umwumvikano uratosekaye, tugashira imbere ineza yacu gusa, ariko ineza y’umuvukanyi, y’umubanyi, y’uwo tudahuza ivyiyumviro vya politique ntituyihe ikibanza mu buzima bwacu. Ivyo navyo bigakwega induru n’imyidogo muri benewacu. Nkuko Paulo Mweranda abitubwira, ivyo ntahandi biva atari ku kwikunda ,k’umwina w’amaronko no ku gatima k’ ubwibone.

 1. Nimusubize hamwe na mugenzi wawe mugifatanije akayira

Mu njili ntagatifu ya Matayo5;23-24 Yezu aguga ati: “Niwaza guhereza ishikanwa ryawe ku ruhimbi, ariko ukibuka ko mugenzawe agufitiye akajirya, uraca usiga rya shikanwa ryawe ng’aho nyene imbere y’uruhimbi, uheze ugende usubize hamwe na mugenzawe, uhejeje ugaruke guhereza ishikanywa ryawe”.

Twikebuke nkuko iryo Jambo ry’Imana ribidusaba, cane cane muri kino gihe turi mu mwiherero wo kwitegurira kwakira ingabirano za Mutima Mweranda, ku munsi mukuru wa Pentekoti, dusubize hamwe na benewacu: abanyamuhari mwoba mutumvikana hagati yanyu, kabe akaryo keza ko kuganira kugira musubize hamwe, abasangiye ikivi, akazi bafise ivyo badahurizako, bafate akanya babizirikane maze babitorere umuti. Abanyepolitike batabona kumwe ibijanye no gutunganya ivy’igihugu n’imibano, bicare hamwe bayage, bashire imbere ibibahuza kuko nivyo vyinshi, ibibatandukanya babiganire maze ineza rusangi itsimbatare.

 1. Mutima Mweranda niwe atunywanisha

Kugira dushike ku kwakirana mu budasa bwacu no guhariranira, duce bugufi twakire Mutima Mweranda mu buzima bwacu n’ingabirano atanga nk’uko tuzisanga mw’ibaruwa umutumwa Paulo Mweranda yandikiye Abanyegalati5,22 : urukundo, akanyamuneza, amahoro, ukwiyumuganya,…kuko turi bamagaramake, tutamurikiwe na Mutima Mweranda, kurekurinanira kwukuri ntavyo twokwishoboza. 

Dusabe Mutima Mweranda atuyobore maze tube umuco n’akarorero keza aho tubaye, aho dukora eka ahantu hose duhamagariwe kurangurira ubutumwa!

 

Umunsi ugira 7 kuwa kane igenekerezo rya 17/5/2018:

MUTIMA MWERANDA ARADUTAGATIFUZA MU MA SAKRAMENTU

Gushengerera Yezu mw’ Isakramentu ry’Ukaristiya no kuronka Isakramentu ry’Ikigongwe

 Woba umunsi w’agacerere, kwisonzesha kubabishoboye, gukora igikorwa c’ikigongwe no gusabira igihugu.

 

Umunsi ugira 8 kuwa gatanu igenekerezo rya 18/5/2018:

Twakire ubukomezi bwa Mutima Mweranda kugira ngo dushobore gutsinda ibidutera ubwoba

(ibik.4,27-31)

                    Intangamarara

Bavukanyi, tumaze iminsi dukurikirana inyigisho zidufasha kwinjira m’ubunywanyi na Mutima Mweranda kugira atugenze uko ashaka.Twaravyumvise ko ariwe adufasha gukomera mu kwemera, mu nzira y’ubweranda, mu kwubaka Ekleziya, mu kwubaka igihugu c’ubumwe hamwe no gusubiza hamwe na benewacu . Ivyo vyose kugira bishoboke turakeneye ubukomezi bwa Mutima Mweranda ngo aze kudufasha gutsinda ubwoba butuzingamika. Igihe tuciyugaranye kubera ubwoba nka babigishwa batinya abayahudi canke ubwoba tugira kubera imigwi y’abantu bamwe bamwe, ubwoba bw’ingene tuzobaho kubera ubukene bwabaye ndanse, ubwoba bwa kazoza, ubwoba bwo kugaragaza aho duhagaze mu kwemera  kwacu (bigatuma tuguma turi  akazuyazi), kwiyugaranira muri twebwe ibitubabaza tugaca dutinya guhanuza.

Uyu munsi rero turabire hamwe ingene  twakiriye ubukomezi bwa Mutima Mweranda kugira ngo ashobora kudufasha gutsinda ubwoba bwose kandi atwereke inyifato ibereye twogira.

Tubirabe mu ntambwe nkuru nkuru zine(4) :

 • Ibidutera ubwoba.
 • Ni mugire Amahoro!
 • Akira ubukomezi bwa Mutima Mweranda.
 • Ibiranga uwakiriye ubukomezi bwa Mutima Mweranda.

1)Ibidutera ubwoba :

 • Ubwoba bwa Kazoza (kazoza k’igihugu, ka Ekleziya; gutinya kwubaka urugo canke kwihebera Imana, ukabura aho uhagarara,…)
 • Gutinya abadusumba (abadutwara, abaduhaye indaro, abakoresha (employeur), …
 • Gutinya kuvuga ukuri (ukiyumvira ngo ukwo kuri ninakuvuga nca nja he? …)
 • Gutinya kumenya ukuri (uwuguhanuye ukamwita umwansi,…)
 • Gutinya ubukene (bigatuma dutanga canke twakira igiturire,kuja mu busambanyi, mu bubeshi,…).
 • Gutinya gutakaza icubahiro dufise, bikadutuma duca mu nzira zose kugira ntitugitakaze (tricherie,…)

 

 

 2)Ni mugire amahoro!

 Igihe Yezu yasanga abigishwa bugaye inzugi kubera ugutinya abayahudi, yababwiye ati: “Ni mugire amahoro!”, arabahuha buzura Mutima Mweranda, baca bashira ubwoba n’agahinda bari bafise (Yoh.20,19-22).  Muvukanyi, na wewe uno munsi Mutima Mweranda arashaka kuza iwawe ngo agukize ubwoba n’agahinda. None wumva ushaka ko akora muri wewe? Zirikana urabe ko ivyo ukora bijanye n’ishaka ry’Imana kuko kenshi  twebwe dushaka ko ishaka ryacu ariryo ryoranguka aho kwakira ishaka ry’Imana.

Yezu agomba asubire kwa Se wiwe, yasubiye kubwira abigishwa biwe ati “Ni mugire Amahoro!”; yongera ati “Ntimusimbwe n’umutima kandi ntimutinye” (Yoh.14,26-27). Ivyo yabibabwiye kuko yari azi ko azobaha Mutima Mweranda kugira ngo abafashe kugira umutima rugabo.

Abamaze kwakira ubukomezi bwa Mutima Mweranda barayaga Ijambo ry’Imana batarya umunwa, bagashingira intahe Yezu Kristu mu vyoroshe no mu bigoye (Ibikorwa vy’abatumwa 4,27-31).

 • Mbega muvukanyi uno munsi ufise ubwoba bw’iki? Ni igiki kikubuza kwakira Mutima Mweranda muri wewe ?
 • Mbega ni igiki wumvise kinanira Mutima Mweranda we n’amagufa yumye ayasubiza ubuzima ?(Ezekiyeli37,1-10)

Uno munsi natwe Yezu aratubwira ati: “Nimugire amahoro”. Iyo duhejeje kwirega ntanarimwe Umusaseredoti atavuga ngo “Genda amahoro”; mu ma sakramentu,  Yezu aciye ku Musaseredoti  araduhuha tukuzura Mutima Mweranda; ariko ntibidukorokerako nk’ima ry’imvura bisaba ko tuvyakirana ukwemera. Ntugatinye rero kuko uwuri muri wewe asumba uwuri mw’isi

(1 yoh. 4,4).

3) Akira ubukomezi bwa Mutima Mweranda

 • Ubwo bukomezi tuvuga ni ubuhe?

Ntidushaka kuvuga ubukomezi bw’umubiri naho nabwo nyene bukenewe, dushaka kuvuga ubukomezi bw’umutima kuko iyo umutima ukomeye n’aho umubiri wogwara turavyakira tudahemutse canke ngo twihebure. Ntitwibagire ko umutima n’umubiri ari ibintu bidatandukanywa, wononye kimwe ikindi kirababara canke kigakomereka.

 • Mbega wewe ukeneye ubuhe bukomezi?

Uturorero tworabirako mu kumenya ubukomezi twosaba:

 • Ushobora kuba wumva ko ugusenga kuri wewe ata kamaro bifise!
 • Gutwagwa n’ubwishime kugeza aho wumva ko wikwije atawe ukeneye ko agufasha mu buzima bwawe wita rukristu (kutirega mugabo ukama usangira iminsi yose, kutemera uwuguhanura, kwama wumva ko wewe  atagatosi ugira, kwama ubona ububi  bw’abandi gusa wewe utiravye,…);
 • Agakomye kose mukanwa hakama ari “ndagoweee”, gushika aho atantambwe n’imwe utera kugira ugire urugamba rw’umutima;…
 • kwikengera ukibaza ko ataco ushoboye gukora ugaca wiyicararira; ukaba ubaye nka wa wundi yagira ati: “Nagize ubwoba ndagenda nzika itarenta yawe mw’ivu (Mat.25,25)

4) Ibiranga uwakiriye ubukomezi bwa Mutima Mweranda

 • Agira amahoro mu mutima wiwe (muvyo akora ntahuruduka aritonda akabanza gutohoza; haba muhira, kukazi, kw’ishure,…) ;
 • Arakunda igisabisho ca wenyene tutibagiye ico ahuriramwo n’abandi nk’umuryango, ntatekana ari mw’isengero gusa n’iyo ari mw”ishure, muhira, kukazi, arangwa n’urukundo muvyo akora vyose;
 • Arakunda guhabwa amasakramentu cane cane Isakramentu ry’ikigongwe niry’Ukaristiya;
 • Agira inyota y’ubweranda kandi akemera amagara make yiwe, ivyo bikamufasha kwakira abandi mu ntege nke zabo;   
 • Arakunda ibikorwa(ntagaya akazi uko kari kwose kandi arya ivyo abiriye akuya)
 • Ntatanga kandi ntiyakira amahera canke ibintu bidaciye mu kuri,
 • Akunda guca bugufi, ntatinya gutakaza icubahiro,…

Umwe wese arakeneye ubukomezi bwa Mutima Mweranda kugira ashobore gutsinda urwo rugamba rwa minsi yose rwo kudategwa ubwoba n’akantu uko kaje kose, tubisabiranire. Bikira Mariya we yakiriye inkomezi za Mutima Mweranda agashobora gutsinda ubwoba mubihe bikomeye nadusabire!

 

Umunsi ugira 9 kuwa gatandatu igenekerezo rya 19/5/2018:

Inkuka y’Imisa yo gukengurukira Imana

NKA BIKIRA MARIYA TWUMVIRIZE MUTIMA MWERANDA ATUYOBORE

Ibisomwa vy’imisa yo kumugoroba ushira pentekoti vyoba ivyo Ekleziya isanzwe itunganya kuri uwo munsi.

 

                                                 KUBW’IBIRO BIJEJWE UBUTUMWA

                                                 BW’ABA KRISTU BALAYIKE

                                                 PATIRI ARCADE NITUNGA

 

Igisabisho co guhamagara mutima mweranda (kizovugwa iminsi yose):

Ingo Mutima nawo umuco uvanye mw’ijuru, udutamanzurireko.

 Ingo Muvyeyi w’abarushwa, soko ry’ingabirano zose.

Muco w’imishaha, Muhoza w’agahebuza, Mushitsi nyawe w’Imitima yacu,

Muhumuriza w’agatangaza! Ruhukiro ry’abari ku kivi, gatutu k’abishwe n’intuguta,

kamwemwe k’abuzuya akabonge, Muco w’agahimbare, shwara imitima y’abakwemera.

Umuntu adafashijwe n’ubumana bwawe, nta na kimwe kiroranye yoshobora gukora,

uhagira imitima yacu, vomera imishaha yacu yasaragaye, inguma zacu nazo uzizimanganye.

Konya ibidadaraye, susurutsa imitima yacu, kebanura ibitari mu buryo,

abakwemera baguhanze amaso baramagize za ngabirano zawe indwi.

Teka ry’abarikwiye shikiro ry’ubukiriro, n’akanyamuneza k’imyaka yose. Amen Alleluia.


Current track

Title

Artist

Décrire l'application pour téléphone Android ou Apple