Itangazo rya Radio Maria Burundi ku Bakristu n’abagenzi bayo Bose

Written by on mai 23, 2018

                                    

RADIO MARIA BURUNDI          

B.P.2106 BUJUMBURA

TEL: 22239847/22239879/22239880 /22277700

CIF: 4000225914 / MATRICULE INSS: 100077

 

 

ITANGAZO RYA RADIO MARIA BURUNDI KU BAKRISTU N’ABAGENZI BAYO BOSE

Bakristu, gihugu c’Imana tugire kristu.

Kw’izina rya Radio Maria Burundi, ndabaramukije, ndabifuriza kuroranirwa muri ibi bihe tubandanya twigina izuka ry’umukama wacu Yezu Kristu.

Munkundire mbanze kubashimira ku mw’itwarariko mudahengeshanya kwereka iradio yanyu ariyo yacu twese mu kuyisabira no mu kuyisahiriza mu vyanyu ngo ibandanye isamirana.

Uno musi, nzanywe no kubatera akamo ngo mufashe RADIO MARIA BURUNDI kurangura ubutumwa bwayo nkuko imaze igihe ibigira muri ya MARIATHON y’imisi itatu mu mwaka. Mu bisanzwe iyo misi itegurwa muri Rusama, ikaba uyu mwaka yagenwe kw’isi yose ku magenekerezo ya 3,4 na 5 Rusama. Ariko murazi ko muri ukwo kwezi nyene abarundi twese twahamagariwe kuja mu matora y’ibwirizwa nshingiro  kw’igenekerezo rya 17 Rusama ikindi naco nuko Diyoseze nkuru ya Bujumbura yari ifise urubanza rwo kwakira Musenyeri mushasha igenekerezo rya 5 Rusama ; ivyo bigatuma abepiskopi bose bategura urwo rubanza. RADIO MARIA BURUNDI  yabonye ko bibereye kwunguruza isekeza rya Mariathon ku magenekerezo ryo ku wa 1,2 na 3 Ruheshi 2018. Kaze rero dusangire twese ibikorwa vya MARIATHON 2018 kuri ayo magenekerezo ya  1,2 na 3 Ruheshi mu ma paroisse iwacu.

 

Intererano ya Mariathon iri n’agaciro kadasanzwe, ni ishikanwa tuba dutuye umuvyeyi Bikira Maria. Muskristu wese rero, raba mu mikoro yawe uterere iyo nsamirizi y’umuvyeyi, uyironse ubushobozi bwo kubandanya imigambi ikiri mu nzira ijanye cane cane no kwubaka icicaro be no gushikana amajwi yayo mu bice vya BURURI, CANKUZO, RUYIGI na RUTANA itarumikanamwo. Uburyo bukenewe ni bwinshi, ariko duhagurukiye rimwe twese birashoboka. Mbaye ndabibakengurukira.

Imihora izo ntererano zanyu zizocamwo kugira ngo zishikire RADIO MARIA BURUNDI  ni nyishi nkuko mubisanga mu mpera y’iri tangazo.

Murakagira ivyo mutanga n’ivyo musigarana. Tugire kristu !

                                                                                                                                                                 

Uwurongoye RADIO MARIA BURUNDI   

Dénis NSHIMIRIMANA

 

 

Vyemejwe na :

Musenyeri NTAHONDEREYE  Joachin

Umwungere wa Diyoseze ya Muyinga asanzwe arongoye inama y’Abepiskopi katolika b’i Burundi.

 

 


Comptes Bancaires et mobile money RMB :

COMPTE IBB 701-7649601-10 BIF / BUJUMBURA

COMPTE IBB 704-2984501-62 BIF / GITEGA

COMPTE IBB 704-2984502-63 USD / GITEGA                       

COMPTE IBB 704-2984503-64 EUROS  / GITEGA

COMPTE GEMECA 09205511 BUJUMBURA

COMPTE KCB BANK BURUNDI LTD 6690245829

COMPTE B.C.B. 13101-00100117897-56 BIF/BUJUMBURA

COMPTE ECO CASH: RADIO MARIA BURUNDI 04417

COMPTE LUMICASH : RADIO MARIA BURUNDI 36411

COMPTE ONLINE : https://donationafrica.radiomaria.org/burundi/

 


Current track

Title

Artist

Décrire l'application pour téléphone Android ou Apple