Dukoreshe uburyo dufise ngo Kristu amenyekane

Written by on octobre 1, 2018

DUKORESHE UBURYO DUFISE NGO KRISTU AMEMENYEKANE

Mu nyubakwa za cathedrale regina Mundi harabaye umwiherero hamwe n’inyigisho kubasanzwe bafashanya ubutumwa mu kigo co kumenyesha amakuru muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Muri iryo hwaniro Hari hatumiwe abaserukira amaparuwase ,ibisata n’amashirahamwe vya Diyoseze ,inyigisho zatanzwe na Patiri NIBIZI Dieudonné arongoye ikigo CEDICOM aramenyesha n’intumbero y’iryo hwaniro ko ari kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza biciye mu nyandiko dutangure umwaka w’Ubutumwa dufatiye kw’Ijambo rya Pawulo mweranda akaba n’icivugo c’uyu mwaka: “noba ndarwiciriye ntamenyesheje inkuru nziza”1cor9,16.

Kuri uwo musi w’Imana w’Igenekerezo rya 30 Nyakanga kabaye akaryo ko guhimbaza isabukuru y’Imyaka cumi iheze Patiri NIBIZI Dieudonné yatiwe mw’Ibanga ry’Ubusaserdoti yongera aributsa abaraho ko umusaserdoti ari ingabirano umukama aha ekleziya akaba ni ingabirano mu butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza kandi ko imyaka cumi iheze ari akaryo ko kwiraba hamwe no gusharija bateri kugira  umuntu asubirane inguvu. Uwo musi kandi wahuriranye n’isabukuru ry’amavuka rya Patiri NIBIZI Dieudonné.

Inyuma y’inyigisho hakurikiye inkuka ya misa yaherejwe ngaho nyene muri cathedrale ,Patiri NIBIZI Dieudonné yongera aributsa abaraho ko ari twebwe batumwa bubu none duhaguruke twandike ibigabane vyubu mu gitabu c’ibikorwa vy’Abatumwa 2018 mu kumenyesha ibiriho muri Ekleziya.

Patiri NIBIZI amaze kwibutsa ko isi yacu ikeneye abamenyesha Inkuru nziza  benshi kandi beranda ,ko Ukumenyesha inkuru Nziza ari ukwitagatifuza akaba ari ukubandanya igikorwa ceranda kristu yatanguye Patiri yahamagariye abaraho gukoreshsa ingabirano Umukama yaduhaye kugira amanyekane tubikoreshe kugira dusenge neza kandi ntihagire n’umwe atakara kubera ukutamenya.

Mu kurangiza Patiri NIBIZI Dieudonné  aributsa uruhara rwacu kugira inkuru nziza imenyekane hose : kwandika dufashe abandika ngo ijambo ry’Imana rishike mu mihana iwacu,ugufasha muri Radio no Binyamakuru vy’Ekleziya,ukuririmbirimana n’amjwi meza,ugucapa,ugusabikanya Ijambo ry’Imana mu magroupes turimwo,ugutanga umwanya wanje canke agatererano n’ivyiyumviro,ugushira Ijambo ry’Imana abarwaye n’abanyororo.

Twibukanye ko CEDICOM ari Ikigo ca Diyoseze co kumenyesha amakuru catanguye itariki 10 Munyonyo 2017 cugururwa na Nyen’Icubahiro Musenyeri Evariste NGOYAGOYE .Kijejwe kumenyesha Inkuru Nziza gikoresheje Ubuhinga ubwo ari bwo bwose bwotuma abantu bari hafi n’abari kure bashikirwa n’Ijambo ry’Imana: Inyandiko ,amajwi, amasanamu,..

Ni ikigo gifasha ibindi bisata vy’Ubutumwa kumenyekanisha ivyo barangura. Kijejwe gufasha abakristu gusenga, gusoma Ijambo ry’Imana, kumenya ibibera mu muryango wa Diyoseze, muri Ekleziya y’Uburundi no kw’Isi yose, gukura mu vyiyumviro,… ubwo butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ni ubwacu twese, uwo wese yumva uwo muhamagaro wo gukoresha ingabirano, umwanya, ubwenge ,ubuhinga yahawe n’Imana kugira Ijambo ry’Imana rikiza rishikire abarundi bose.

 

 


Current track

Title

Artist